§1. Postanowienia ogólne

1.        Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod adresem internetowym www.niebieskaryba.pl oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

2.        Ilekroć w Regulaminie użyto następujących zwrotów, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób:

·          Klient/Kupujący - oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw, znajdujących się na terenie Polski i za jej granicą.

·          Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

·          Regulamin - niniejszy Regulamin, zamieszczony w Sklepie pod adresem www.niebieskaryba.pl.

·          Sprzedawca - MAZUR POINT Natalia Kilijańska, 12-120 Dźwierzuty, ul. Pasymska 5, NIP 745-180-04-79, REGON 383326029.

·          Sklep - Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.niebieskaryba.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca.

·          Produkt – produkt w wersji podstawowej, o jasno określonych wymiarach, kolorach lub innych cechach charakterystycznych dla danego produktu, dostępny w Sklepie.

·          Produkt niestandardowy - produkt wytworzony na specjalne zamówienie Klienta. Nietypowy, inny niż produkt w wersji podstawowej oferowany w Sklepie.

3.        Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

4.        Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa (RODO) oraz Politykę Prywatności stanowiącą §9 niniejszego Regulaminu.

5.        Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2. Oferta

1.        Sklep oferuje sprzedaż produktów i towarów głównie za pośrednictwem sieci Internet.

2.        Oferowane towary i produkty:

·          produkty nowe i pozbawione wad fizycznych, wytworzone przez Sprzedawcę,

·          produkty promocyjne (wyprzedażowe, przecenione, powystawowe), wytworzone przez Sprzedawcę,

·          towary nowe i pozbawione wad fizycznych,

·          towary odnawiane (po renowacji) przez Sprzedawcę,

·          towary używane, czyli tzw. kolekcjonerskie,

·          towary używane, przeznaczone do dalszej renowacji.

3.        Ceny produktów i towarów są wyrażone w Polskich Złotych (PLN) i są cenami brutto (Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

4.        Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą niezależnych od Sprzedawcy.


§3. Składanie Zamówienia

1.        Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

2.        Sklep nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej, ale umożliwia osobisty odbiór zakupionych produktów lub towarów w siedzibie firmy po uprzednim umówieniu się.

3.        Klient może zawierać ze Sprzedawcą umowę za pomocą Sklepu internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.  

4.        Zamówienia niestandardowe, traktowane są indywidualnie, a czas ich realizacji jest zależny od rodzaju i ilości zamawianego produktu.

5.        Aby złożyć zamówienie Klient:

a)        Zapoznaje się z opisem produktu lub towaru i jego ceną, następnie klika na przycisk „Dodaj do koszyka”.

b)        Zatwierdza znajdujący się w koszyku produkt lub towar oraz cenę dostawy.

c)        Rejestruje Konto, loguje się do swojego już istniejącego Konta lub dokonuje zakupów jako Gość.

d)        Podaje niezbędne do dostarczenia zamówienia dane teleadresowe i składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu.

e)        Podaje dane do faktury o ile są inne niż dane do wysyłki.

f)         Wybiera sposób płatności.

g)        Potwierdza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

h)        W przypadku wyboru zapłaty przelewem bankowym, Klient dokonuje płatności w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

6.        Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią:

imię i nazwisko, adres dostawy: miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu/mieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą również numer NIP, nazwę firmy oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej a dla zamówień z dostawą do paczkomatu także numer oraz adres paczkomatu.

7.        Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za produkt, towar i dostawę.

8.        Dostępne w Sklepie metody płatności to:

·          przelew na konto Sprzedawcy,

·          płatności elektroniczne za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24,

·          płatność przy odbiorze.

9.        W przypadku wyboru płatności z góry, w razie niedokonania płatności w terminie 5 dni od wysłania do Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym 2 dniowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostanie drogą mailową.

10.     Wszelkie informacje dotyczące zamówienia będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

11.     Innych informacji na temat produktów lub towarów można uzyskać pod numerem telefonu: 788 261 462 (poniedziałek-piątek w godz. 8-19), wysyłając wiadomość z formularza kontaktowego na stronie Sklepu lub pisząc na adres sklep@niebieskaryba.pl.

§4. Realizacja zamówienia

1.        Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

·          dla płatności z góry w pierwszym dniu roboczym od odnotowania wpłaty,

·          dla płatności przy odbierze w pierwszym dniu roboczym od złożenia zamówienia. 

2.        Przy każdym ze sprzedawanych przedmiotów podany jest czas realizacji danego zamówienia, który dla przedmiotów standardowych wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych.

3.        Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy przesyłki przez przewoźnika.

4.        W przypadku większych zamówień czas realizacji zamówienia może być wydłużony. O takiej możliwości Kupujący zostanie poinformowany.

5.        Dla produktów niestandardowych czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

6.        W przypadku przedłużenia czasu dostawy, z powodów niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i razem ustalą dogodny termin dostawy.

7.        W przypadku podania przez Kupującego błędnych danych adresowych, koszt zwrotu oraz koszt ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

8.        Do każdej wysyłki dołączana jest Faktura, która stanowi podstawę do reklamacji.

§5. Dostawa

1.        Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej, poczty polskiej lub paczkomatów.

2.        Propozycje dostawy są podane przy każdym z produktów oferowanych przez Sklep.

3.        Kupujący ma prawo do osobistego odbioru towaru, po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu ze Sprzedawcą.

4.        Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.

5.        Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.   

6.        Koszt dostawy doliczany jest do ceny zakupu, w momencie potwierdzania zamówienia.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

1.        Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.        Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

3.        Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dn. 30 maja 2014 roku, a w szczególności w przypadkach:

·          w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – produkt niestandardowy,

·          gdy Klient zakupi produkty w cenie promocyjnej,

·          gdy produkt lub towar został uszkodzony przez Konsumenta,

·          produkty bez oryginalnych metek,

·          produkty bez dowodu zakupu.

4.         Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo terminie.

5.        Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie nienaruszonym tzn.: produkt był nieużywany, jest czysty, pozbawiony zapachu, kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają zwrot towaru.

6.        Zwracany produkt powinien być odesłany wraz z dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

7.        Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

8.        W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§7. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Konsumenta

1.        Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom rocznej rękojmi za wady fizyczne na zakupione w Sklepie towary i produkty.

2.        Konsument po wykryciu niezgodności towaru z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad.

3.        Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4.        Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

5.        Konsument powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres Sprzedawcy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.

6.        Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji (i otrzymaniu reklamowanego produktu), a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Konsumentem kosztów.

7.        W przypadku usunięcia wady lub wymiany produktu lub towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.

8.        Reklamacjom nie podlegają produkty uszkodzone z winy Kupującego.

9.        Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej sprzedawcy sklep@niebieskaryba.pl

§8. Rozwiązywanie sporów

W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

§9. Polityka prywatności

Informacje o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązkiem informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1.        Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu jest: MAZUR POINT Natalia Kilijańska, 12-120 Dźwierzuty, ul. Pasymska 5, NIP 745-180-04-79, REGON 383326029.

2.        Firma nie wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych.

3.        Dane osobowe otrzymane zostały w trakcie zakładania konta na naszych stronach, a także przekazane w trakcie składania zamówień w związku z zapewnieniem ciągłości realizacji transakcji.

4.        Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:

·          realizacji zamówień przekazywanych droga elektroniczną,

·          zakładania i zarządzania kontami klientów oraz zapewnienia ich obsługi,

·          obsługi reklamacji i zwrotów,

·          obsługi kierowanych do nas zgłoszeń,

·          kontaktu w celach związanych z sprzedażą oraz świadczonymi usługami.

5.        Przetwarzanie danych osobowych jest potrzebne również do:

·          prowadzenia działań marketingowych, głównie marketingu bezpośredniego,

·          zapewnienia obsługi usług płatniczych,

·          zapewnienia obsługi kurierskiej i logistycznej,

·          windykacji należności,

·          przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,

·          zapewnienia obsługi wsparcia informatycznego,

·          prowadzenia analiz statystycznych.

6.        Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

7.        Dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacjach umów sprzedaży i świadczenia usług – głównie firmom zapewniającym transport, obsługę płatniczą oraz obsługę księgową.

8.        Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej umowy (w tym od złożenia zamówienia, aż do zakończenia jego realizacji – dostarczenie produktu), a także po jej zakończeniu w celach:

·          dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

·          wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

·          zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

·          w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

§10. Pliki cookies

1.        Sklep www.niebieskaryba.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2.        Wykorzystujemy pliki cookies w celu przechowywania zawartości Twojego koszyka, zapamiętywania danych zamówienia na komputerze, z którego korzystasz (wyłącznie na Twoje życzenie) oraz w celu tworzenia statystyk. Statystki na witrynie obsługuje narzędzie Google Analitics.

3.        Korzystamy z następujących plików cookies:

·          niezbędne pliki cookies, umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie usług sklepowych,

·          pliki cookies konieczne do działania narzędzia Google Analitics.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt: sklep@niebieskaryba.pl

§11. Postanowienia Końcowe

1.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.

2.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.

3.        Regulamin obowiązuje od dnia 15.12.2020r.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.